میکروفن

طراحی، ساخت و تست کوچکترین میکروفن خازنی تحت سرپرستی دکتر گنجی