ساختار سازمانی

 

نام و نام خانوادگی 

 رشته و گرایش

مرتبه علمی 

 ابوالفضل رنجبر نوعی

مهندسی برق - کنترل 

 استاد

 بهرام عزیزالله گنجی

 مهندسی برق - الکترونیک 

 دانشیار

 بهروز رضایی

 مهندسی برق - کنترل 

دانشیار

 زهرا رحمانی چراتی

مهندسی برق - کنترل  

 دانشیار

 سارا میناگر

مهندسی برق - کنترل 

 دانشیار

 سمانه سلیمانی امیری

 مهندسی برق - الکترونیک 

 استادیار

 مرتضی قلی پور گشنیانی

 مهندسی برق - الکترونیک

استادیار 

حسین میار نعیمی 

  مهندسی برق - الکترونیک

استاد 

 غلامرضا اردشیر

 مهندسی برق - الکترونیک

 دانشیار